تبلیغات
19آذر - شعر زیبا و پر از احساس...

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
شعری زیبا به اکثر زبانهای زنده دنیا
ترجمه شده است و اشک در چشمان همه جاری میکند.
شعری که سراسر احساس و حماسه و شور و ذوق است! 
یک نوستالژی...
یک زندگی و... و در خلاصه حرف کم است برای بزرگی این شعر. 


به زبان انگلیسی :

Last spring, we had all gone to pilgrimage
On our way back, a fair and kind maiden was with us .
My heart was begging me:
"Go with haste, tell her that you love her....
Whatever would be, let it be! Whatever she would say, let her say!"
I told the secret of my heart,
and I heard this in reply:
"How ignorant are you, young man!!
For pilgrimage have you come, or to feast your eyes?

به زبان عربی :

فی ربیع العام الماضی ذهبنا للحجّ
حین العودة، کانت معنا فتأة جمیلة حنونة.
فسألنی قلبی :
"اذهب، وقل لها أحبك
و ما یکون فلیکن!
وما ترید أن تقول، فلتقل"!
فقلتُ لها سرّ قلبی، فأجابتنی :
"کم جاهل أنت، یا شاب! فهل جئتَ هنا للحجّ او للغمز؟"


به زبان آلمانی :

Im Frühjahr letzten Jahres waren wir alle für Wallfahrt gegangen
Während zurück, hübsch und freundlich Mädchen, das war mit uns.
Mein Herz war mir zu betteln:
"Geh, *** ihr, ich liebe sie ..... was auch immer sein werden! Und was sagen will, sagen will!"
Ich erzählte meine geheime Herz, und ich hörte als Antwort:
"Junge! Wie Sie unwissend bist Du gekommen, Pilgerfahrt oder liebäugeln?"


به زبان فرانسوی :

Au printemps l'année dernière nous étions tous partis pour le pèlerinage
Bien que le dos, jolie et gentille fille qui était avec nous.
Mon cœur était pour me supplier de:
«Allez, lui dire que je l'aime ..... tout ce veut être, l'être! Et ce qui veut dire, mot à dire!"
J'ai dit à mon cœur secret, et j'ai entenducela à la suite:
«Boy! Comment vous êtes ignorants! Vous venez de pèlerinage ou à lorgner?"


به زبان ایتالیایی :

Nella primavera dello scorso anno eravamo andati tutti al pellegrinaggio
Tempo fa, bella e gentile ragazza che era con noi.
Il mio cuore era pregandomi di:
"Va ', dille che io amo lei ..... qualunque cosa vuole essere, essere! E che cosa vuole dire, dire!"
Ho detto al mio cuore segreto, e ho sentito questo in risposta:
"Ragazzo! Come sei ignorante! venite per pellegrinaggi o ad occhieggiare?"


به زبان کره ای - البته کره جنوبی :

모든순례에대한봄에는작년에우리가�� �었을사라
수개월전에, 예쁘고친절한소녀누가우리와함께했�� �.
내마음이나를위해구걸했다 :
"말해, 가서그녀를난뭐든간에있어야해! 그리고무슨말을,하고싶은말은싶은그� �� ..... 사랑해!"
내비밀마음을얘기, 그리고대한응답으로이말씀을듣고 :
"이봐! 당신은무식한방법이야!거나순례온추� ��를던지다가?"


به زبان شیرین اسپانیایی:

En la primavera del año pasado estábamos todo se ha ido de peregrinación
Tiempo atrás, muy amable y una niña que estaba con nosotros.
Mi corazón me pedía:
"Ve, dile que la amo ..... lo que quiere ser, ser! ¿Y qué quiere decir, por ejemplo!"
Le dije a mi corazón secreto, y oí esto en la respuesta:
"Muchacho! ¿Cómo estás ignorantes! Usted viene de peregrinación o comerse con los ojos de?"به زبان روسی :

Весной прошлого года мы все пошли на паломничество
Некоторое время назад, довольно и вид девушка, которая была с нами.
Мое сердце было просил меня:
"Пойди, скажи ей, что я ее люблю ..... все хотят быть, то быть! А что хочет сказать, говорю!"
Я сказал мою тайну сердца, и я услышал это в ответ:
"Мальчик! Как вы невежественны! Вы приходите на паломничество или строить глазки?"به زبان جمهوری خلق چین :

在去年春天,我们都去朝圣
前阵子,漂亮,善良的女孩谁是我们�� �。
我的心哀求我:
“去,告诉她我爱她想要什么.....是, 是!想说什么,说!“
我告诉我的秘密的心,我听到的反应�� �:
“小子!你如何无知!你是来朝圣或�� �媚眼?“

و بالاخره به زبان ایرانی:


پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت.
برگشتنی یه دختر خوشگل با محبت.
همسفر ما شده بود همراهمون میومد.
به دست و پام افتاده بود این دل بی مروت.
میگفت بروووو بهش بگوووووو....
آخه دوسش دارم ، میگفت بگوووو...

هرچی میخواد بشه بشه ،
هرچی میخواد بگه ، بگه !
راز دلم رو گفتم...
اینو جواب شنفتم...^___^
 


تاریخ : سه شنبه 23 تیر 1394 | 12:06 ق.ظ | نویسنده : ۱۹ آذر | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.